024 โลกใบนี้จะเปลี่ยนไป หากรู้จักมองให้ต่างมุม

มีท่านใดรู้สึกเหมือนผมไหมครับว่าคุณพุทธะ นีเป็นใครเดินทางมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ มาเจาะไข่แดงเจ้าชายสิทธัตถะและพระสมณะโคดมพอกำเนิดมาเป็นพระโคตมพุทธเจ้าที่พวกเรารักและเทิดทูนบูชา สุดท้ายจบเรื่องก็นำจิตบริสุทธิ์ที่เกิดมากลับไป ทิ้งเจ้าชายสิทธัตถะและพระสมณะโคดมไว้ให้วนเวียนอยู่ แหมฟังดูเห็นแก่ตัวจัง ยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตบริสุทธิ์

ในรูปด้านซ้าย เปรียบเสมือนที่ผ่านมาเรามอง พระโคตมพุทธเจ้า คือ พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งที่เป็นศาสดา อยู่เหนือสุดของศาสนา การที่เรานับถือท่านอย่างไม่มีข้อสงสัยและข้อโต้แย้ง สิ่งนี้หรือเปล่าคือความนัยสำคัญที่ทำให้พระพุทธศาสนาแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่าย อีกทั้งยังมีข้อขัดแย้งจากผู้ที่มีความเห็นต่างกันตลอดมา ทั้งๆที่พระโคตมพุทธเจ้าสอนให้เราเคารพความคิดเห็นกัน รู้จักรักและสามัคคีกัน แล้วเราจะมีหน้าไปบอกให้คนรุ่นใหม่ที่เคารพในหลักวิทยาศาสตร์ ในหลักของเหตุและผล มานับถือพระพุทธศาสนาจากหัวใจได้อย่างไร หากเรายังปล่อยให้เรื่องราวต่างๆในศาสนาและศาสดาเรา ยังคงมีคำถามที่เราตอบด้วยหลักพระพุทธศาสนาเองไม่ได้อยู่

พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเปลือกไข่ที่จะกลิ้งไปเพื่อรอวันแตก

มองทีละมุม

หากในวันนี้เราเริ่มมาวิเคราะห์ถึงพระโคตมพุทธเจ้าจากแง่มุมต่างๆ ว่าจากพุทธประวัติของท่าน ด้วย เหตุ ที่ท่านก่อ ผล ที่เราเห็นว่าท่านได้รับ ท่านกำลังจะสอนอะไรเรา มันมีสิ่งใดที่แฝงอยู่ในเรื่องต่างๆเหล่านั้น

หากเรามองในแง่ พุทธะ แน่นอน ความเป็น พุทธะ ในตัว พระโคตมพุทธเจ้า สิ่งที่เราได้เรียนรู้ คือ ความเป็นอัจฉริยะที่สูงส่ง สูงส่ง จนเหนือมนุษย์ ทุกสิ่งที่ท่านรู้ล้ำหน้าเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะ รู้ ได้ หากเรามองในแง่ของพระสมณโคดมและเจ้าชายสิทธัตถะ ใน 2 มุมนี้เราได้เรียนรู้ถึงความเสียสละและความมุมานะตั้งใจในการเรียนรู้ที่อยู่ในขอบเขตที่มนุษย์คนหนึ่งยังพอกระทำได้

สิ่งนี้หรือเปล่าที่ทำให้พระโคตมพุทธเจ้าไม่เคยชี้ชัดในเรื่อง นิพพาน ว่ามันคืออะไร, ต้องทำอย่างไร ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับอย่างชัดเจน เพราะสิ่งที่ตรัสรู้และสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของนิพพานอาจไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของพระสมณโคดมแล้ว

การเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นจริง
สิ่งที่พระโคตมพุทธเจ้า รู้แจ้ง จากการ ตรัสรู้ ของ พระโคตมพุทธเจ้า นั้นเกิดขึ้นจริง
แต่สิ่งที่ลงมาตรัสรู้เป็น พระโคตมพุทธเจ้า นั้นอาจไม่เคย เกิด ขึ้นจริง

พระโคตมพุทธเจ้า คือ มนุษย์ เพียงแต่ว่าพวกเรานิยามคำว่า มนุษย์ ไว้ลึกซึ้งแค่ไหน

Copyright © 2018. All rights reserved.