022 การปฏิสนธิของ จิตแห่งพุทธะ

สำหรับรูปนี้ วงกลมด้านล่างผมขอแทนด้วย จิต ของผู้ที่อยู่ด้านล่าง จิต พวกนี้เกิดมาจากสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการเวียนว่ายตายเกิดเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆนับรวมกันแล้วได้เวลายาวนานถึงเป็นกัปเป็นกัลป์ ซึ่ง จิต พวกนี้มีความต้องการที่สรุปออกมาในแนวทางเดียวกัน คือ ต่างพบเจอทุกข์สุขมาแล้วทุกรูปแบบ จนอยากรู้กันว่า มนุษย์เราเกิดมาเหตุใดจึงต้องมีความทุกข์ ไม่ว่าจะจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือจากเรื่องราวต่างๆ ต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถพบเจอหนทางที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ส่วนประกอบของพระโคตมพุทธเจ้า 1 พระองค์

ความคิด ที่ตรงกันของจิตทุกดวงนี้เกิดมาเป็น ผู้มีความคิดบริสุทธิ์ คือ เจ้าชายสิทธัตถะ ที่เป็นไข่ 1 ใบดังรูปด้านซ้าย หลังจากเจ้าชายสิทธัตถะผู้มี ความคิดบริสุทธิ์ ได้ประสูติขึ้นมาบนโลกใบนี้ จนพระองค์ยอมสละบัลลังค์และราชสมบัติต่างๆหนีออกไปบวชเพื่อแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ เป็นพระสมณโคดม ตลอดเวลาท่านได้เรียนรู้ถึงหนทางต่างๆในการที่จะพ้นทุกข์ จนเกิดมาเป็นผู้มี จิตบริสุทธิ์ จึงทำให้กำเนิดไข่ใบที่ 2 ดังรูปด้านขวา

ตัวแปรทั้ง 2 ตัวในสมการของกฏแห่งแรงดึงดูดจึงเริ่มทำงาน เดิมจากมนุษย์ผู้หนึ่งมี ความคิดบริสุทธิ์ อยากที่จะหลุดพ้น บำเพ็ญเพียร จนเกิด จิตบริสุทธิ์ ซึ่งถือเป็น พลังงานบริสุทธิ์ ที่มีค่าอนันต์ จึงทำให้ความคิดบริสุทธิ์มีพลังงานมากพอที่จะส่งความคิดที่จะอยากหลุดพ้นนี้ไปยังที่ใดที่หนึ่งในจักรวาล และเหล่าผู้ที่อยู่ ณ ที่แห่งนั้น พวกท่าน ก็ส่ง จิตแห่งพุทธะ ออกเดินทางมา

ในตอนนี้ผมขออนุญาติแยกพระโคตมพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้าองค์ล่าสุดของเราออกเป็น 3 ส่วนประกอบนะครับ

พระโคตมพุทธเจ้า = จิตแห่งพุทธะ + เจ้าชายสิทธัตถะ + พระสมณะโคดม

จำได้ไหมครับจากบท ทอมมาทำไม และ ใครเป็นผู้ส่งมา ที่ผมบอกว่า มนุษย์ผู้มีวิวัฒนาการสูงสุดคือการตัดเครื่องหมายเท่ากับออกแล้วควบรวม 0 จากสมการสองด้านไว้ให้มารวมเป็น 0 เดียวแห่งความสมดุลย์หรือ นิพพาน ตามหลักของพระพุทธศาสนา

ชีวิตบริสุทธิ์ = ความคิดบริสุทธิ์ + จิตบริสุทธิ์
จิตแห่งพุทธะ = เจ้าชายสิทธัตถะ + พระสมณะโคดม
จิตแห่งพุทธะ = ความคิดบริสุทธิ์ + จิตบริสุทธิ์
0 = 0
0

พระโคตมพุทธเจ้า

 

กฏแห่งแรงดึงดูด ที่ทรงพลังที่สุด เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้ว
เกิดจากความคิดบริสุทธิ์ของเจ้าชายสิทธัตถะ ที่ออกเดินทางไปพร้อมกับจิตบริสุทธิ์ของพระสมณโคดม

Copyright © 2018. All rights reserved.