020 ก้าวคนละก้าวเพื่อเป็นพระพุทธเจ้า 1 พระองค์

การตรัสรู้เกิด กับ แต่อาจจะไม่ได้เกิด จาก บุคคลท่านเดียว

อ้างอิงมาถึงข้อมูลเดิม สมมุติว่า พระพุทธเจ้า ใช้เวลาตรัสรู้ ๓ อสงไขย กับ ๑๐๐,๐๐๐ กัป

คำว่า ตรัสรู้ ที่แปลตามพจนานุกรมว่า รู้แจ้ง (ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้า) ประเด็นที่อยากจะนำเสนอเพื่อฝากไว้ให้คิดคือ การตรัสรู้ หรือ รู้แจ้ง นี้เกิด กับ บุคคล ท่านเดียว แต่อาจจะไม่ได้เกิด จาก บุคคล ท่านเดียว

หากเปรียบพวกเราเมื่อเกิดมาคงเปรียบเสมือนกับกระดาษเปล่าๆใบหนึ่งที่ไม่มีการขีดเขียนแต่งเติมอะไรไปบนกระดาษ จากเมื่อเราเป็นเด็กเริ่มเข้าเรียนจนเติบใหญ่เข้าทำงาน ผ่านช่วงเวลาต่างๆมากมายจนล่วงเข้าสู่วัยชรา สมมุติเวลาของเราเท่ากันคือ ๘๐ ปี บันทึกเรื่องราวที่เราได้เรียนรู้ได้ ๘๐ หน้ากระดาษ

เราอาจสมมุติจากจำนวนประชากรมนุษย์ทั่วโลกในปัจจุบันเท่ากับ ๗,๓๐๐ ล้านคน หากเรานับประสบการณ์การเรียนรู้ของทังหมด เราจะสามารถนับการเรียนรู้ใน ๑ ชั่วอายุคนได้เท่ากับ ๕๘๔,๐๐๐ ล้านปี บันทึกเรื่องราวได้ ๕๘๔,๐๐๐ ล้านหน้ากระดาษ

เรานับอายุของศาสนาพุทธสมัยของพระโคตมพุทธเจ้าผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้กว่า ๒,๕๐๐ ปี นับเป็น ๓๑ ช่วงอายุคน เราจะได้เวลาการเรียนรู้ทั้งหมด ๑๘ ล้านล้านปี บันทึกเรื่องราวได้ทั้งหมด ๑๘ ล้านล้านหน้ากระดาษ ยังไม่นับว่าสิ่งมีชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในสงสารวัฏยังมีอีกหลายประเภทและแต่ละประเภทมีช่วงชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากจะนับระยะเวลาการเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคงใช้เวลาและได้เป็นข้อมูลที่มากมายเหนือคณานับ ดังนั้นระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้เพื่อเกิดเป็นพระโคตมพุทธเจ้า 1 พระองค์ อาจจะเป็นช่วงเวลา ๑๐๑๔๐ ปี + ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี ได้จริง เพราะเกิดจากชีวิตทุกชีวิตร่วมกันเวียนว่ายตายเกิดเพื่อเรียนรู้

แล้วพระโคตมพุทธเจ้าท่านทรงรู้ไหมว่า จิตของท่านเป็นผลรวมของเราทั้งหมด

หากพวกเราทุกคน สิ่งมีชีวิตทุกภพภูมิ ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสงสารวัฏ ล้วนแล้วแต่เป็นจิตดวงหนึ่ง เป็นส่วนประกอบๆหนึ่งของ พระโคตมพุทธเจ้า แล้วเหตุใดพระโคตมพุทธเจ้าไม่บอกเราว่าท่านเป็นผลรวมของจิตทุกดวงมาประกอบกัน ผมขออนุญาติยกตัวอย่างในกรณีที่ธรรมชาติสร้างเรามาคล้ายๆกับกรณีนี้ คือ การปฏิสนธิของสเปิร์มในอสุจิครับ

เราทุกคนต่างรู้ว่า เรากำเนิดมาจากการปล่อยเชื้ออสุจิของบิดา ซึ่งในเชื่ออสุจินั้นมีสเปริ์มมากถึง ๓๐๐-๕๐๐ ล้านตัว ดังนั้นการที่จะบอกว่าเราลูกใคร คงไม่มีใครมานั่งบอกว่าเราเกิดมาจากสเปิร์มตัวไหนใน ๕๐๐ ล้านตัวนั้น เราได้แต่บอกว่า อสุจิที่มีสเปิร์ม ๕๐๐ ล้านตัวนั้น นั่นคือ ตัวเรา

 

Copyright © 2018. All rights reserved.